Whitestag

HomeBael Nerath

Baron: Sathima Shadowgray
Symbol: White stag
Capital: E’erwatch (pop. 9,500)

Whitestag

Taarthas GaiusSensei